Protokoll årsmøte Brystkreftforeningen Bergen 09.feb 2016

Årsmøte Brystkreftforeningen Bergen 09.02.16

 

Møtet ble holdt på Vardesenteret ved Haukeland Universitetssykehus, og det var 23 stemmeberettigede til stede.

 

Dr. Carl Erik Markhus holdt et foredrag om lymfødem, og det var også mulighet for spørsmål og svar. Vi var svært fornøyd med foredraget, og dr. Markhus ble takket med honorar og blomster.

 

Etter dette var det tid for en liten frukt- og kaffepause. Så ble årsmøtet åpnet.

 

Styrets sammensetning i 2015:

Leder:                         Mai-Britt Værø.

Nestleder:                   Marianne Michaelsen.

Kasserer:                     Edel Johannessen.

Sekretær:                    Elisabeth Kjøsnes.

Styremedlem:             Marit Paulsen.

Styremedlem:             Heike Matz.

Styremedlem:             Inger Johnsen.

Varamedlem:              Kristel Skau.

Varamedlem:              Reidun M. Thue.

 

Leder, Mai-Britt Værø, ønsket velkommen og presenterte styret.

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

 

Det kom ingen forslag om referent fra salen, så Elisabeth Kjøsnes skrev referatet.

 

Årsberetningen:

Mai-Britt Værø leste opp årsberetningen. Det ble bemerket at Ella Bahus også var med på Likepersonskonferansen i Oslo. Dette må føyes til i årsberetningen. Årsmeldingen ble deretter godkjent.

 

Kasserer, Edel Johannessen, tok opp viktigheten av å få flere likepersoner i foreningen. Dette har mye å si for økonomien fremover, da nye regler legger størst vekt på likepersoner og likepersonsarbeid.

 

Regnskapet:

Så leste kasserer opp revisjonsberetningen. Hun gikk også gjennom regnskapet, og dette ble godkjent.

 

Innkomne saker:

Det var ingen innkomne saker til dette årsmøtet.

 

Forslag fra salen:

Det kom forslag fra salen om at vi har et temamøte med fysioterapeut om lymfødembehandling. Det ble foreslått fysioterapeut Guri Kjeldsberg fra Rosenkrantz fysioterapi. Dette vil vi prøve å få til i løpet av høsten.

 

Programforslag 2016:

Leder leste opp programforslaget for 2016. Som vanlig har vi mye spennende på programmet, og noen av forslagene er som følger:

 1. Trening som før, både i Landåshallen, Vikinghallen og ved sentrene til Nr1Fitness.
 2. Temamøte om leddrulling 5. april, med fysioterapeut Henri Henell.
 3. Familiedag på Sætregården i mai.
 4. Yoga, både på dag og kveld, kurs som går frem til sommeren.
 5. Mindfulness, kurs på kveldstid over 6-8 uker.
 6. Sommertur til Rosendal 4. juni.
 7. Teater til høsten.
 8. Basar.
 9. Medlemsmøte.

 

Budsjett 2016:

Edel gikk gjennom budsjettet, og dette ble godkjent.

 

Det kom opp spørsmål om «alle» kan være med på Nordisk samling, og om det i så fall kan søkes foreningen om støtte til reisen.

Vi undersøker om det er fritt for alle å delta på konferansen, men vi bestemte at det kun er styret som får dekket utgiftene til konferansen.

 

Jubileumskomité:

Vi vil sette ned en komité som kan arbeide med feiringen av 25-årsjubiléet i 2017.

Vi er glade for at Kari Sørstrømmen meldte sin interesse, og håper at flere vil være med på dette arbeidet.

 

Valg:

Valgkomitéens leder, Elin Taranger, leste opp komitéens innstilling. Den var som følger:

 • Marianne Michalsen – leder 2 år
 • Elisabeth Kjøsnes – styremedlem 1 år
 • Inger Elise Johnsen – styremedlem 1 år
 • Edel Johannessen – styremedlem                          2 år
 • Anita Ustun – styremedlem                          2 år
 • Mai-Britt Værø – styremedlem                          2 år
 • Marit Paulsen – styremedlem                         1 år
 • Kristel Skau – varamedlem 1 år
 • Heike Matz – varamedlem 1 år

 

Valgkomité 2015:      

Elin Taranger.

Ella Bahus.

Sigrun Håland.

 

Valgkomitéen vil det neste året bestå av Elin Taranger og Ella Bahus.

 

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt.

 

Mai-Britt Værø takket for seg og overrakte klubben til den nye lederen, Marianne Michaelsen. Mai-Britt ble takket for flott innsats som leder, og ble overrakt blomster.

 

Møtet ble så hevet.

 

 

Jobbelørdag 13. februar.

Neste ordinære styremøte 16. mars.